logo miasta - trzy kolorowe spichrze

W trosce o środowisko – łatwiejsza segregacja odpadów
W Bydgoszczy powstaną trzy miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto otrzymało na ten cel dodatkowe 1, 4 mln zł.


Dodatkowe pieniądze na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dofinansowanie zostało zwiększone o 1 mln 395 856 zł.  Projekt będzie realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki unijnemu wsparciu miasto wybuduje trzy miejskie PSZOK-i: przy ul. Inwalidów, ul. Ołowianej-Kobaltowej i przy ul. Jasinieckiej. Projektowanie i roboty budowlane zaplanowane są na  2017-2018.

Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne, m. in. meble, sprzęty elektroniczny i AGD, baterie, odpady poremontowe, odpady zielone z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest.

W nowych PSZOK-ach planowane jest także utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Będą się tam znajdować przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które po przeprowadzeniu prac naprawczych mogą zostać ponownie wykorzystane. Przedmioty te będą nieodpłatnie przekazywane mieszkańcom, co będzie miało pozytywny wpływ na osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych.

W ramach projektowanych Punktów planuje się odbiór odpadów zielonych, które mogą następnie zostać poddane fermentacji i kompostowaniu. Tym samym projekt przewiduje zastosowanie technologii, które przyczynią się do osiągnięcia celów wynikających z dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami.

Utworzenie punktów wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Dodatkowo w PSZOK-u przy ul. Inwalidów planuje się wybudowanie salki edukacyjnej z aneksem kuchennym oraz sanitariatem. Pomieszczenie wyposażone będzie w sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia konferencji i lekcji edukacyjnych, przewidziane są także gabloty i tablice informacyjne związane z tematyką ekologiczną.

Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu w godzinach 8-20.

Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2018 roku.

Warto wiedzieć:
Aneks do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych podpisano 9 listopada.

Początkowo na realizację Projektu przeznaczono kwotę 6 227 477,37 zł z dofinansowaniem na poziomie 4 307 646,15 zł. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z NFOŚiGW dofinansowanie zostało zwiększone o 1 395 846,09 zł.

 

Anna Tarnowska
Biuro Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58-59-482
www.bydgoszcz.pl
www.facebook.com/bydgoszczpl