logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ruszył nabór do publicznych przedszkoli i szkół
19 kwietnia ruszyła rekrutacja do publicznych przedszkoli. Od czwartku, 20 kwietnia, przyjmowane są również wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto. Rejestracja kandydatów – jak w latach poprzednich – odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI (dotyczy jedynie dzieci po raz pierwszy zgłaszanych do przedszkoli)

Wychowaniem przedszkolnym objęte mogą być dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2014-2012). Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2011 roku) muszą zostać objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Składanie wniosku z wykorzystaniem komputera i Internetu:

Po wypełnieniu w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka należy wydrukować wypełniony wniosek i – po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów – złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Składanie wniosku bez wykorzystania komputera i Internetu:

Wniosek należy pobrać w dowolnym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a następnie po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożyć placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor danego przedszkola/szkoły podstawowej.

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać do 4 maja br. (do godz. 23.59). Publikacja list zakwalifikowanych nastąpi 18 maja o godz. 14.00, po czym do 25 maja (do godz. 16.00) rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli posłania dziecka do danej placówki. Listy przyjętych opublikowane zostaną 29 maja o godz. 15.00.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klas pierwszych przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010), które objęte są obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Obwody szkół podstawowych

Kandydaci spoza obwodu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do dwóch szkół, a szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły  składa się  wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Bydgoszczy, a w przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać do 5 maja br. (do godz. 16.00). Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nastąpi 17 maja o godz. 15.00, po czym do 23 maja (do godz. 16.00) rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli posłania dziecka do danej placówki. Listy przyjętych opublikowane zostaną 25 maja o godz. 12.00.

UWAGA!
Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w elektronicznym systemie wspomagającym nabór, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome – wersja co najmniej 35.0, Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0, Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0.