logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Powstaje Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania
Powołanie do życia Rady ds. Równego Traktowania i nabór jej członków ogłosiła dziś (16 maja) na konferencji zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.


- Jednym z pierwszych zadań Rady będzie diagnoza potrzeb i problemów we wszystkich obszarach związanych z równym traktowaniem w Bydgoszczy – mówiła podczas spotkania z mediami zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. - Miasto prowadzi szereg działań w różnych obszarach, gdzie dyskryminacja może występować, jednak Rada ma się zająć wszelkimi jej przejawami kompleksowo – dodała. 

Powołanie Rady ds. Równego Traktowania to odpowiedź na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania. Miasto zamierza kompleksowo przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji – Bydgoska Rada będzie organem wspierającym Prezydenta w takich działaniach.

Rada będzie także organem monitorująco-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta. Będzie doradzać Prezydentowi w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, ale również inicjować współpracę samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych podmiotów – w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania. Rada będzie zajmować się wszelkimi przejawami dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę czy pochodzenie etniczne. 

Różnorodność to bardzo cenny zasób, który przynosi społeczne korzyści. Chcemy wykorzystać potencjał aktywnych obywateli i zainteresować możliwie największą liczbę bydgoszczan sprawami równego traktowania. Bydgoska Rada składać się będzie z przedstawicieli różnych środowisk. W skład Rady wejdzie 5 przedstawicieli Prezydenta, 2 – Rady Miasta Bydgoszczy, max. 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po jednym przedstawicielu: Młodzieżowej Rady Miasta, Bydgoskiej Rady Seniorów, Policji, Straży Miejskiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, a także miejski koordynator projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”  i przedstawiciele uczelni wyższych. 

Nabór 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostanie ogłoszony 17 maja br. Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca (21 dni). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bydgoszcz.pl/ngo.

Rada w pełnym składzie zostanie powołana do końca czerwca br

Prezentacja z konferencji prasowej TUTAJ