logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesny sprzęt i więcej łóżek na kardiologii w Szpitalu Miejskim
Dzięki uczestnictwu w programach, Szpital Miejski zakupił nowoczesną aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny. To dobra wiadomość dla pacjentów z problemami kardiologicznymi – placówka wzbogaciła się m. in. o echokardiograf i aparaty EKG. Przybyło też miejsc na Oddziałach Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego sfinalizował kolejny etap tworzenia bazy medycznej, która zapewni pacjentom dostęp do pełnego pakietu opieki kardiologicznej.

Z końcem lutego 2018 roku placówka zakończyła realizację projektu "Poprawa dostępności do ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej”. Jego przedmiotem było doposażenie Poradni Kardiologicznej w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono echokardiograf, aparat EKG, trzy aparaty monitorowania EKG metodą Holtera oraz dwa aparaty monitorowania RR metodą Holtera.

Aparatura medyczna pozwoliła zaoferować pacjentom większą możliwość przeprowadzania specjalistycznej diagnostyki powstałych zmian chorobowych z jednoczesnym skróceniem czasu niezbędnego do postawienia właściwej diagnozy oraz wdrożenia postępowania leczniczego. 

Szpital wziął także udział w projekcie „Poprawa dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca” Projekt zakłada poprawę dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca”. W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pomieszczeń jednego z budynków Szpitala dla utworzenia nowej Pracowni Hemodynamiki oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby Centrum Rehabilitacji, w ramach którego działać będzie Zakład Fizjoterapii, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
Przewidziano również dokonanie zakupu angiografu oraz sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego, modernizację dróg dojazdowych przejść utwardzonych a także inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

W wyniku realizacji tej inwestycji zwiększona zostanie ilość łóżek szpitalnych w Centrum Rehabilitacji. Docelowo na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej przewiduje się 13 łóżek szpitalnych, na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej - 27.

Warto wiedzieć:

  • Projekt "Poprawa dostępności do ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosiła 276 324,77 zł przy dofinansowaniu 138 101,50 zł i wkładzie własnym Szpitala w kwocie 138 101,50 zł.
  • Projekt „Poprawa dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca” – całkowita wartość - 11 677 017,66 zł. Wniosek lecznicy o dofinansowanie został zaakceptowany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 roku, gdzie przewidziano 4 mln zł, pozostała część kosztów inwestycji będzie pochodziła z wkładu własnego Szpitala tj. 7 667 017,73 zł.
  • Szpital realizując tworzenie pełnowymiarowego zaplecza sprzętowego na potrzeby wykonywania procedur kardiologicznych pozyskał z Ministerstwa Zdrowia w 2017 roku środki na zakup wysokiej klasy mobilnego aparatu RTG z ramieniem C o wartości 649 316,97 zł do wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych. Wysokość dofinansowania stanowiła kwotę 541 389,05 zł przy udziale własnym Szpitala w kwocie 107 927,92 zł. Aparat pozwala na przeprowadzanie w szerszym zakresie zabiegów implantacji urządzeń elektrycznych serca takich jak defibrylatorów-kardiowerterów czy stymulatorów serca.