logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Centrum z nowym planem zagospodarowania
Jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na dzisiejszej sesji.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum miasta obejmuje tereny pomiędzy ulicą Gdańską, Krasińskiego, 3 Maja aż do rzeki Brdy. Obejmuje najbardziej reprezentacyjne tereny Śródmieścia, które charakteryzują się zwartą zabudową o dużej wartości historycznej, w większości pochodzącej z XIX wieku oraz początku XX w.
Opracowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokument określa przeznaczenie oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w kontekście ochrony wartości kulturowych i rewaloryzacji obszarów zabudowy śródmiejskiej.

Plan miejscowy będzie stanowił podstawę dla realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i współczesnymi potrzebami społecznymi. Ustalone w nim warunki zabudowy i zagospodarowania terenów pozwolą na atrakcyjne i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie przestrzeni, z przeznaczeniem terenu dla atrakcyjnych funkcji miejskich, co niewątpliwie przyczyni się do ożywienia obszaru i intensyfikacji życia miejskiego.

W planie określone zostały także parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, które pozwolą na harmonijne uzupełnienie istniejącej tkanki miejskiej. Ustalenia planu przyczynią się do zachowania proporcji wysokościowych zabudowy usytuowanej w obszarze historycznie ukształtowanych kwartałów śródmiejskich i pozwolą na utrzymanie zabytkowego charakteru centrum miasta.

Ustalenia planu to także narzędzie dla przeciwdziałania niekorzystnym procesom degradującym przestrzeń śródmiejską, szczególnie w odniesieniu do chaotycznego sytuowania reklam czy kiosków i pawilonów.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi kształtowanie nabrzeży Brdy z uwzględnieniem panoramy z Mostu Staromiejskiego. Plan daje także możliwość uzupełnienia zabudowy przy Rondzie Jagiellonów, na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Bernardyńskiej.